ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM KONTROVERZE U INFERTILITETU I PERINATOLOGIJI, Vrdnik, Etno kompleks Vrdnička kula, 2 – 3 jun 2017. godine

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka, u saradnji sa Specijalnom bolnicom Ferona i Međunarodni centar za Integrativnu medicinu iz Beograda, organizuje

ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM 
KONTROVERZE U INFERTILITETU I PERINATOLOGIJI
(Vrdnik, Etno kompleks Vrdnička kula, 2 – 3 jun 2017. godine)

Simpozijum Kontroverze u infertilitetu i perinatologiji, iako nov i originalan format kontinuirane edukacije sa posebnim i specifičnim ciljevima i metodologijom,  predstavlja nadgradnju i kontinuitet dosadašnjeg višegodišnjeg edukativnog rada tima za vantelesnu oplodnju (VTO) u Novom Sadu. Edukativne aktivnosti ovog tima evoluirale su, tokom  više godina,  od upoznavanja šireg auditorijuma sa osnovama reproduktivne medicine  do usko specijalizovanih skupova koji se hvataju u koštac sa najdelikantnijim kontroverzama u svakodnevnom kliničkom radu u oblasti vantelesne oplodnje i perinatologije, u svojim specifičnim i aktuelnim oblastima.

Flajer (.pdf)

 

 

Vantelesna oplodnja je uvedena u kliničku praksu pre skoro 4 decenije, što predstavlja prekretnicu u borbi sa infertilitetom. Nakon skromnih početaka, u smislu uspeha same VTO, brojne multidisciplinarne inovacije su dovele do značajnog napretka u uspehu i primeni ovih procedura pa je do sada na svetu rođeno preko 6 miliona beba postupkom VTO uz činjenicu da u pojedinim zemljama procenat rođene dece nakon postupaka VTO prelazi 5%.

Širokim uvođenjem procedura VTO, kako u državnim zdravstvenim ustanovama tako i u privatnim, a podjednako finansiranim od strane RFZO, otvaraju se i dotiču i druge oblasti vezane za perinatologiju i probleme koje ona rešava u oblasti multiplih trudnoća, sa svim rizicima. Isto tako ukazuje se i potreba za novijom tehnologijom neinvazivnih prenatalnih testova NIPT koji su duboko zašli u oblast perinatologije. Takođe, dugogodišnja upotreba oralne kontracepcije otvara pitanja pravilne upotrebe različitih pilula za različite žene, kako u sklopu VTO, tako i u terapijske svrhe.

Ovaj Simpozijum ima za cilj da se predavanjima kompetentnih stručnjaka iz navedenih oblasti, uz aktivan rad svih učesnika, obrade ključne aktuelne kliničke dileme u postupcima pre VTO, tokom VTO, posle VTO i vođenja trudnoća nastalih metodom VTO, kao i da se evaluiraju najnovija naučna saznanja po postulatima medicine zasnovane na dokazima i dođe do konsenzusa oko primene navedenih kliničkih intervencija u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Metodologija Simpozijuma zasniva se i obuhvata teorijska predavanja i demonstracije kliničkih veština, u vidu 5 panel diskusija sistematizovanih u 5 sesija koje predstavljaju logične i kliničke celine, a svaka ponaosob obrađuje po jedno glavno kontroverzno pitanje u savremenim dilemama reproduktivne medicine, VTO i perinatologije. Skup je predviđen da se odvija po principu aktivne diskusije učesnika u formi okruglog stola, koja se nadopunjuje u obradi jedne teme, i čini razmenu mišljenja stručnjaka iz uže specijalizovane oblasti, a pri čemu je aktivno uključivanje svih učesnika dobro došlo.

 

ŠEF EDUKACIONOG TIMA SIMPOZIJUMA 

Prof. Dr Vesna Kopitović

PREDAVAČI

1.Prof. Dr Vesna Kopitović, Specijalna ginekološka bolnica “Ferona”, Novi Sad, profesor ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,

2.Dr Irena Bujas, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad

3.Prof. dr Elijana Garalejić, Ginekološko akušerska klinika Narodni front, Beograd

4.Prof. dr Sanja Sibinčić, Zdravstvena ustanova „Medico-S’, Banja Luka, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci 

5.Doc. Dr Lana Škrgatić, Klinika za ženske bolesti i porode Kliničko bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Zavod za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju 

6.Prof.dr Aleksandra Trninić Pjević, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

7.Ass. Dr Stevan Milatović, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad

8.Prof. dr Dinka Pavičić Baldani, Klinika za ženske bolesti i porode Kliničko bolniči centar Zagreb, Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Zavod za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju 

9.Dr Biljana Arsić, Ginekološko akušerska klinika Narodni front, Beograd

10.Prim. dr sci. med. Aleksandra Kapamadžija, Poliklinika za ginekologiju, kardiologiju i dermatologiju „Marić“, Novi Sad

11.Prof. dr  Ana Mitrović Jovanović, Ginekološko akušerska klinika Narodni front, Beograd

12.Prof. dr Artur Bjelica, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

13.Prof. dr Aleksandar Živanović, Klinički centar Kragujevac, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Kragujevac

14.Ass. Dr Maja Banović, Klinika za ženske bolesti i porode Kliničko bolniči centar Zagreb, Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Zavod za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju 

15.Dr sci.med. Aleksandra Novakov Mikić, Poliklinika „Novakov et al“ Novi Sad

16.Prof. dr Željko Miković, Ginekološko akušerska klinika Narodni front, Beograd

17.Prof. dr Siniša Stojić, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad 

18.Prof. dr Aleksandar Ljubić, General Hospital Medigroup, Beograd

19.Prof. dr Olivera Kontić-Vučinić, Klinički centar Srbije, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Beograd

20.Prof. dr Dejan Filimonović, Ginekološko akušerska klinika Narodni front, Beograd

21.Dr Taita Stojilković, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad

22.  Prof. Dr Marina Sprem Goldštajn, Klinika za ženske bolesti i porode Kliničko bolniči centar Zagreb, Medicinski fakultet Univerziteta u Zagrebu, Zavod za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju 

23.Dr Tatjana Kozarčić, Specijalna ginekološka bolnica “Ferona”, Novi Sad

 

PROGRAM

Program Simpozijuma obuhvata sledeće glavne teme:

OKRUGLI STO 1 - KADA, ZAŠTO I KOME VANTELESNA OPLODNJA?

MODERATOR: Prof.dr Vesna Kopitović

UČESNICI OKRUGLOG STOLA: Prof. Dr  Ana Mitrović Jovanović, Dr Irena Bujas Prof.dr Elijana Garalejić, Doc. dr Lana Škrgatić, Prof. dr Sanja Sibinčić

TEME:

Koliko iskreno predočavamo reproduktivne opcije pacijentu?

Da li postoji danas  trend da se ginekolozi  brže odlučuju za vantelesnu oplodnju kao metod lečenja neplodnosti?

Indikacije za vantelesnu oplodnju – na kome je odluka?

Reproduktivna hirurgija u eri vantelesne oplodnje - ima li mesta?

Kako poboljšati dijagnostiku neplodnosti i učiniti je bržom i efikasnijom?

Panel diskusija predavača 

OKRUGLI STO 2 - „FREEZE ALL“ - BUDUĆNOST VANTELESNE OPLODNJE?

MODERATOR: Prof.dr Aleksandra Trninić Pjević

UČESNICI OKRUGLOG STOLA: 

Ass. Dr Stevan Milatović, Prof.dr Dinka Pavičić Baldani, Prof.dr Marina Šprem Goldštajn, Dr Biljana Arsić

TEME:

Kome nudimo koncept „FREEZE ALL“ - svima, nikome ili nekome?

Da li je budućnost vanelesne oplodnje koncept jedne euploidne blastociste?

Da li novi stimulacioni protokoli mogu doprineti uspehu VTO?

PCOS, agonist triger  i „FREEZE ALL“ - koji su benefiti?

„FREEZE ALL“ kod reproduktivno starijih pacijentkinja da ili ne?

„FREEZE ALL“ kod rekuretnih pobačaja da ili ne?

Panel diskusija predavača

OKRUGLI STO 3  - RAZLIČITE PILULE ZA RAZLIČITE ŽENE?

MODERATOR:  Prim. dr sci. med. Aleksandra Kapamadžija

UČESNICI OKRUGLOG STOLA: 

Prof. dr Dinka Pavičić Baldani, Prof.dr Artur Bjelica, Prof. dr Aleksandar Živanović, Ass. dr Maja Banović, Dr Tatjana Kozarčić

TEME:

Zašto se ginekolozi, a zašto pacijenti boje kontraceptivnih tableta?

Da li se bez razloga plašimo doze od 30mgr estradiola i idemo na nisko dozažne pilule od 20mgr estradiola kod mlađih pacijenata?

Kontracepcija, trombofilija i VTO?

Pilule u perimenopauzi - da ili ne?

Šta su neophodni nalazi pre početka kontracepcije?

Terapijska komponenta kontraceptivnih pilula - kada i kome?

Da li terapijska primena ima uticaja na epitel grlića materice?

Panel diskusija predavača

OKRUGLI STO 4 - Neinvazivni prenatalni testovi NIPT - kada, kome i zašto?

MODERATOR: Dr sci.med. Aleksandra Novakov Mikić

UČESNICI OKRUGLOG STOLA: 

Prof.dr Željko Miković, Prof.dr Aleksandar Ljubić, Prof.dr Siniša Stojić, 

Prof.dr Aleksandra Trninić Pjević

TEME:

Procena pouzdanosti testova na osnovu analizirane fetalne frakcije - imamo li konsenzus?

Koji tip laboratorijske analize  kod NIPT koristiti - imamo li dovoljno dobre dokaze?

Da li raditi NIPT kod blizanaca i bez preporuke FDA?

Preimplantacioni genetski skrining PGS kod IVF-a - imamo li potrebe za kasniji NIPT?

Da li je „vanishing tween“ kontraindikacija za NIPT?

Panel diskusija predavača

OKRUGLI STO 5 - PATOLOGIJA MULTIPLIH TRUDNOĆA 

- KOME, KADA I ŠTA RADITI?

MODERATOR: Dr Taita Stojilković

UČESNICI OKRUGLOG STOLA: 

Prof.dr Dejan Filimonović, Prof. dr Olivera Kontić, Ass. dr Stevan Milatović,  

Doc. dr Lana Škrgatić , Doc dr Milena Papić Obradović

TEME:

Da li su ginekolozi dovoljno obučeni da prepoznaju rani problem multiplih trudnoća?

Jedan blizanac euploidan, drugi blizanac hromozomopatija - šta i kada raditi?

Jedan blizanac bez anomalija euploidan, drugi blizanac euploidan sa anomalijom - kada, kako i kome rešavati?

Srčane mane kod blizanaca - kada, kome i da li prekidati trudnoću?

Imaju li ulogu u odluci rešavanja patologije blizanaca odluka i zahtev roditelja? Koliko smo moćni da odbijemo?

Koliko smo  lagani u odluci feticida u blizanačkoj trudnoći posle 20 gn?

Panel diskusija predavača

 

ORGANIZACIJA SIMPOZIJUMA

Program Simpozijuma pored teoretske nastave obuhvata i interaktivne radionice, kao i rešavanje pojedinih slučajeva iz kliničke prakse. Polaznici Simpozijuma će dobiti odgovarajući nastavni materijal, potreban za efektivnije praćenje nastave i za proučavanje nastavnih sadržaja nakon okončanja Simpozijuma, kao i sva autorizovana izlaganja predavača.

 

CERTIFIKAT 

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština tokom Simpozijuma, polaznici će dobiti međunarodno i nacionalno akreditovan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

PRIJAVA ZA UČEŠĆE I KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće u radu Simpozijuma iznosi 7.000,00 RSD. Kotizacija obuhvata svečanu večeru, posluženje i piće za vreme trajanja sesija.  Prijavu za učešće dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir UN, 11000 Beograd, Terazije 41; fax: + 381 11 3240-673, 3234-082; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes