III ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM KONTROVERZE U INFERTILITETU I PERINATOLOGIJI - Vrdnik, Etno kompleks Vrdnička kula, 15 – 16. jun 2019. godine

 

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka, u saradnji sa Specijalnom ginekološkom bolnicom „Ferona“, Novi Sad i Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu, Beograd, organizuje

III ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

KONTROVERZE U INFERTILITETU I
PERINATOLOGIJI

(Vrdnik, Etno kompleks Vrdnička kula, 15 – 16. jun 2019. godine)

 

Simpozijum Kontroverze u infertilitetu i perinatologiji predstavlja nov i originalan format kontinuirane edukacije sa posebnim i specifičnim ciljevima i metodologijom, a sada već i tradicijom održavanja u Etno selu Vrdnička kula u junu mesecu svake godine. Edukativne aktivnosti ovog Simpozijuma polaze od upoznavanja šireg auditorijuma sa osnovama reproduktivne medicine i reproduktivnog zdravlja, do usko specijalizovanih tema u kojima se predavači i učesnici hvataju u koštac sa najdelikatnijim kontroverzama u svakodnevnom kliničkom radu iz oblasti infertiliteta i perinatologije. Biomedicinski potpomognuta oplodnja (BMPO), a u širokoj upotrebi i dalje sa terminom vantelesna oplodnja (VTO), uvedena je u kliničku praksu pre skoro četiri decenije, što predstavlja prekretnicu u borbi sa infertilitetom. Nakon skromnih početaka, u smislu uspeha same VTO, brojne multidisciplinarne inovacije dovele su do značajnog napretka u uspehu i primeni ovih procedura pa je do sada na svetu rođeno preko 7 miliona beba postupkom VTO, uz činjenicu da u pojedinim zemljama procenat rođene dece nakon postupaka VTO prelazi 5%. Širokim uvođenjem procedura VTO, kako u državnim zdravstvenim ustanovama, tako i u privatnim, a podjednako finansiranim od strane RFZO, otvaraju se i dotiču i druge oblasti vezane za perinatologiju i probleme koje ona rešava u oblasti multiplih trudnoća sa svim rizicima koje one nose, te se stoga postavlja pitanje uvođenja “single” embrio transfera.

 

Savremeni trendovi antiaging medicine nalaze svoje mesto i u ginekologiji, te su nove informacije o bioidentičnim hormonima, kojih još uvek nema na tržištu Balkana, vrlo interesantne, kao i nove procedure u kozmetičkoj hirurgiji u ginekologiji.

Lekarska greška u domenu perinatologije i kako se zaštititi dobrim protokolima od mogućih sudskih neprijatnosti, bila je i ostala i danas aktuelna tema.

Embriologija danas, u oblasti asistirane reprodukcije, zauzima posebno mesto i njeni dometi vezani su za svakodnevne novine, unapređenje kvaliteta laboratorije i naučne doprinose i otkrića, s tim da je profil ljudi koji se bave ovim poslom i dalje deficitaran. Doprinos novih tehnologija iz oblasti preimplantacionog genetskog skrininga PGS-a, kao i preimplantacione genetske dijagnostike PGD-a biće jedna od tema na ovom skupu. Drugi deo embriološke sesije je mogućnost edukacije savremenog embriologa, te sticanje zvanja embriologa u regionu, prikazanih na našem iskustvu, formiranjem akademskog master programa reproduktivni biolog – embriolog. Obzirom da je Specijalna Bolnica „Ferona“ jedan od partnera Erasmus Plus projekta, čiji je nosilac Univerzitet u Novom Sadu, pod naslovom ART- REM projekat (Curricula Development in the fields of Reproductive Biology/Asisted reproductive technologies and Regenerative medicine in Serbia, pod brojem 586181-EPP-1-2017-1-RSEPPKA2-CBHE-JP), poseban akcenat će se staviti na edukaciju embriologa i profilisanje kadrova kompetentnih za rad u IVF laboratorijama primenjenih na našim iskustvima.

Ovaj Simpozijum ima za cilj da se predavanjima kompetentnih stručnjaka iz navedenih oblasti iz regiona, uz aktivan rad svih učesnika, obrade ključne aktuelne kliničke dileme i kontroverze u infertilitetu i perinatologiji, kao i da se evaluiraju najnovija naučna saznanja po postulatima medicine zasnovane na dokazima i dođe do konsenzusa oko primene navedenih kliničkih intervencija u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Metodologija Simpozijuma zasniva se i obuhvata teorijska predavanja i demonstracije kliničkih veština, u vidu 5 panel diskusija sistematizovanih u 5 sesija koje predstavljaju logične i kliničke celine, a svaka ponaosob obrađuje po jedno glavno kontroverzno pitanje u savremenim dilemama reproduktivne medicine, VTO, perinatologije i embriologije, kao i domena forenzičke medicine. Skup je predviđen da se odvija po principu aktivne diskusije učesnika u formi okruglih stolova, koja se nadopunjuje u obradi jedne teme, i čini razmenu mišljenja stručnjaka iz uže specijalizovane oblasti, a pri čemu je aktivno uključivanje svih učesnika dobro došlo.

ŠEF EDUKACIONOG TIMA SIMPOZIJUMA
Prof. dr Vesna Kopitović
, SB Ferona, redovan profesor ECPD Univerziteta za mir UN

 

DOMAĆI PREDAVAČI

Ÿ     Prof. dr Vesna Kopitović, Specijalna ginekološka bolnica „Ferona“, Novi Sad, profesor ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, vanredni profesor ECPD Univerziteta za mir UN, ginekolog

Ÿ     Ass. dr sci. med. Stevan Milatović, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, ginekolog

Ÿ     Dr Irena Bujas, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, ginekolog

Ÿ     Doc. dr Đorđe Ilić, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, ginekolog

Ÿ     Dr Taita Stojilković, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, ginekolog

Ÿ     Prim. dr sci. med. Aleksandra Novakov Mikić, Poliklinika „Novakov i saradnici“, Novi Sad, ginekolog

Ÿ     Doc. dr Aleksandar Kopitović, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, neuropsihijatar

Ÿ     Prof. dr Srđan Đurđević, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, ginekolog

Ÿ     Profesor emeritus Radmila Kovačević, Prirodno matematički fakultet, Departman za biologiju Univerziteta Novom Sadu

Ÿ     Doc. dr Nebojša Andrić, Prirodno matematički fakultet, Departman za biologiju Univerziteta Novom Sadu

Ÿ     Dipl. biolog Vera Kremić Radulović, Specijalna ginekološka bolnica Ferona, Novi Sad, embriolog

Ÿ     Prof. dr Miodrag Stojković, Univerzitet u Kragujevcu, Katedra za regenerativnu medicinu, genetičar

Ÿ     Dr Gabrijela Kečkeš, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Novi Sad, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Ana Mitrović Jovanović, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front“, Beograd, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Elijana Garalejić, Ginekološko akušerska klinika Narodni front, Beograd, ginekolog

Ÿ     Doc. dr Biljana Arsić, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front“, Beograd, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Dejan Filimonović, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front“, Beograd, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Olivera Kontić-Vučinić, Klinički centar Srbije, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Beograd, ginekolog

Ÿ     Ass. dr Vesna Mandić Marković, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front“, Beograd, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Amira Hajrić Egić, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front“, Beograd, ginekolog

Ÿ     Dr Tatjana Dosev, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Beograd, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Siniša Stojić, Opšta Bolnica Medigrup, Beograd, ginekolog

Ÿ     Dr Nebojša Marković, Specijalna ginekološka bolnica „Spebo“, Leskovac, ginekolog

Ÿ     Emir Jašarević, Advokatska kancelarija „Jašarević i Partneri“ Novi Sad, dipl. Pravnik

Ÿ     Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

INTERNACIONALNI PREDAVAČI

Ÿ     Dr Ivana Cmiljić, MD, Klinika “Medcare Women & Children Hospital”, Dubai, UAE, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Eda Vrtačnik Bokal, Univerzitetski Klinički centar Ljubljana, Slovenija, ginekolog

Ÿ     Urban Vrtačnik, Advokatska kancelarija „Vrtačnik“, Ljubljana, Slovenija, advokat

Ÿ     Prof. dr Dinka Pavičić Baldani, Klinika za ženske bolesti i porode, Kliničko bolnički centar Zagreb, Hrvatska, ginekolog

Ÿ     Dr Ivan Bolanča, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Zagreb, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Siniša Šijanović, Kliničko Bolnički centar Osjek, Hrvatska, ginekolog

Ÿ     Prof. dr Sanja Sibinčić, Klinika „Medico S“, Banja Luka, Republika Srpska, ginekolog

Ÿ     Dr Zdenka Koturović, Odjeljenje za humanu reprodukciju, Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje, Crna Gora, ginekolog

Ÿ     Dr Slobodan Lazarevski, Bolnica „Acibadem Sistina“, ginekologija i akušerstvo, Skoplje, ginekolog

 

PROGRAM SIMPOZIJUMA

Subota, 15. jun 2019.

10:00 10:30            Registracija učesnika

Smeštaj u hotelima

10:30 11:00            Uvodna reč

Akademik prof. dr Negoslav Ostojić, Izvršni direktor ECPD
Univerziteta za mir UN

Prof. dr Vesna Kopitović, Specijalna bolnica Ferona, Profesor ECPD

11:00 19:00 Panel diskusije u vidu okruglih stolova

 

Nedelja 16. jun 2019.

 

10:00 – 12:00            Embriološka radionica

12:00              Svečano uručenje certifikata

 

PROGRAM

Program Simpozijuma obuhvata sledeće glavne teme:

 

GLAVNA SALA

OKRUGLI STO 1 – IDEALNO PRIPREMLJEN PACIJENT PRE POSTUPKA VANTELESNE OPLODNJE

MODERATOR: Prof. dr Vesna Kopitović

UČESNICI OKRUGLOG STOLA:

Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, Prof. dr Ana Mitrović, Dr Irena Bujas, Prof. dr Elijana Garalejić, Prof. dr Eda Vrtačnik Bokal, Prof. dr Dinka Pavličić Baldani, Doc. dr Biljana Arsić, Ass. dr Stevan Milatović, Dr Nebojša Marković, Doc. dr Ivan Bolanča,
Prof. dr Sanja Sibinčić, Dr Slobodan Lazarevski, Dr Tatjana Motrenko Simić,
Prof. dr Siniša Šijanović, Dr Tatjana Dosev, Dr Irena Bujas

 

TEME:

Da li postoji danas trend da se ginekolozi brže odlučuju za vantelesnu oplodnju kao metod lečenja neplodnosti?

Trombofilije, inzulinska rezistencija i hipotireoza u svakodnevnoj kliničkoj praksi – imamo li previše terapije?

Da li smo bolji doktori ukoliko dajemo više lekova?

Histeroskopija – „scratching“, NK ćelije i recidivanti polipi – da li su stvarna potreba?

Koliko operacije smanjuju ovarijalnu rezervu (hidrosalpinxa, endometrioze i mioma) – da li je freeze all rešenje?

Da li i kada operisati miom – pre ili posle stimulacije IVFa?

Situacija u regionu – imamo li protokole?

 

Panel diskusija predavača

 

OKRUGLI STO 2 – KAKO POBOLJŠATI PERINATALNE ISHODE NAKON TRUDNOĆA  NASTALIH ASISTIRANOM REPRODUKCIJOM?

MODERATOR: Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević

UČESNICI OKRUGLOG STOLA:

Prof. dr Olivera Kontić, Doc. dr Đorđe Ilić, Prim. dr sci. med. Aleksandra Novakov Mikić, Prof. dr Dinka Pavičić Baldani, Prof. dr Eda Vrtačnik Bokal, Dr Taita Stojilković,
Prof. dr Dejan Filimonović, Ass. dr Stevan Milatović, Prof. dr Ana Mitrović Jovanović, Prof. dr Eliana Garalejić, Doc. dr Ivan Bolanča, Prof. dr Sanja Sibinčić, Dr Tatjana Motrenko Simić, Prof. dr Vesna Kopitović, Urban Vrtačnik, Dr Slobodan Lazarevski

 

TEME:

Da li su stvoreni optimalni uslovi za „single“ embrio transfer?

Finansiranje od strane RFZO tri pokušaja sa svežim i tri pokušaja sa odmrznutim embrionima – koliko nam pomaže u boljim ishodima trudnoća?

Opravdanost vraćanja više embriona šta nam je cilj: dobiti trudnoću ili zdravo dete?

Da li su ginekolozi dovoljno obučeni da prepoznaju rani problem multiplih trudnoća?

Situacija u regionu sa vraćanjem više embriona i multiplim trudnoćama

Saradnja između doktora subspecijalista infertiliteta i perinatologa

 

Posebno izlaganje: Urban Vrtačnik, advokat, Ljubljana:

Etički i međunarodno-pravni aspekti biomedicinske pomoći u rađanju

Panel diskusija predavača

 

OKRUGLI STO 3 LEKARSKA GREŠKA U PERINATOLOGIJI DA LI SU NAM POTREBNI DOBRI PROTOKOLI ILI DOBRI ADVOKATI?

MODERATOR: Prof. dr Olivera Kontić

UČESNICI OKRUGLOG STOLA:

Prim. dr sci. med. Aleksandra Novakov Mikić, Prof. dr Amira Hajric Egić, Prof. dr Dejan Filimonović, Doc. dr Aleksandar Kopitović, Dr Taita Stojilković, Doc. dr Vesna Mandić Marković, Dr Gabrijela Kečkeš, Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, Prof. dr Siniša Stojić, Doc. dr Ivan Bolanča, Prof. dr Siniša Šijanović, Prof. dr Srđan Đurđević, Emir Jašarević advokat, Prof. dr Senad Jašarević

 

TEME:

Primeri ginekologa iz svakodnevne kliničke prakse u oblasti perinatologije

Da li je lekarska greška ne videti major anomaliju?

Ko je dovoljno edukovan da savetuje pacijenta za prekid trudnoće zbog anomalija ploda?

Postupiti po protokolima kada ih imamo, a šta kada ih nemamo?

Situacija u regionu

 

Posebno izlaganje: advokat Emir Jašarević, Novi Sad:

Ultrazvučni pregled, anomalije ploda i odgovornost lekara –
sporni stav Vrhovnog kasacionog suda

 

Panel diskusija predavača

 

OKRUGLI STO 4 ANTIAGING U GINEKOLOGIJI SAVREMENI TRENDOVI

MODERATOR: Prim. dr sci. med. Aleksandra Novakov Mikić

UČESNICI OKRUGLOG STOLA:

Dr Ivana Cmiljić, Prof. dr Srđan Đurđević, Prof. dr Vesna Kopitović, Ass. dr Stevan Milatović, Doc. dr Ivan Bolanča, Dr Nebojša Marković, Prof. dr Siniša Stojić

Posebna izlaganja:

1.                  Savremeni pravci  uestetskoj ginekologiji sa osvrtom na bioidentične hormone

Hirurska antiaging terapije vulve

Dr Ivana Cmiljić, Klinika “Medcare Women & Children Hospital”, Dubai, UAE

2.                  Uloga lasera u uroginekologiji – zašto ćutati i trpeti, a ne rešavati?

            Prim. dr sci. med. Aleksandra Novakov Mikić

 

Panel diskusija predavača

 

20:00 Svečana večera, muzičko veče

 

Nedelja, 16. jun 2019.

08:00 – 10:00 Doručak

10:00 – 12:00 Embriološka radionica

12:00              Svečano uručenje certifikata

 

OKRUGLI STO 5 MALE TAJNE VELIKIH MAJSTORA – EMBRIOLOŠKA RADIONICA

MODERATOR: Vera Kremić Radulović, dipl. biolog, embriolog

UČESNICI OKRUGLOG STOLA:

Prof. dr Miodrag Stojković, Prof. dr Radmila Kovačević, Doc. dr Nebojša Andrić,
Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, Ass. dr Stevan Milatović

TEME:

Savremeni trendovi današnje embriologije

Edukacija embriologa – šta je dobar put?

Institucionalno rešavanje edukacije embriologa

Situacija u regionu o stanju o broju edukovanih embriologa

Preimplantacioni genetski skrinig i preimlantaciona genetska dijagnostika PGS PGD – gde smo danas?

Male tajne velikih majstora

Panel diskusija predavača

 

12:00  Podela Certifikata, Check out

 

ORGANIZACIJA SIMPOZIJUMA

Program Simpozijuma pored teoretske nastave obuhvata i interaktivne radionice, kao i slučajeve iz kliničke prakse.

Polaznici Simpozijuma će dobiti odgovarajući nastavni materijal, potreban za efektivnije praćenje nastave i za proučavanje nastavnih sadržaja nakon okončanja Simpozijuma, kao i sva autorizovana izlaganja predavača.

 

CERTIFIKAT

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština tokom Simpozijuma, polaznici će dobiti međunarodno i nacionalno akreditovan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

PRIJAVA ZA UČEŠĆE I KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće u radu Simpozijuma iznosi 120 EUR.

Prijavu za učešće dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN, Terazije 41, 11000 Beograd; tel: +381 11 3246 041; fax: +381 11 3240 673, 3234 082; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; website: www.ecpd.org.rs

Kontakt osobe: Irena Vuksanović (mob: +381 69 3327 083) i Jelena Jan (mob: +381 69 3008 742).

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes